سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پروردگارا بر محمد و آل پاکش درود فرست و به ما هم معرفت و تفضیل و جلال و احترامات این ماه را الهام فرما و توفیق به حفظ از آن چه در این ماه حرام کردی به ما عنایت فرما و ما را موفق دار که اعضا و جوارح خود را بر آن چه رضا و خشنودی تست به کار بندیم

 تا هیچ حرکتی جز آن چه رضای تست در این ماه از ما سر نزند به گوش سخن لغو نشنویم و چشمان ما به جانب لهو و لعب نشتابد ( و توجه به هیچ چیز جز آن چه تو خواهی نکند ) تا آن که هیچ دست به جانب کاری ممنوع دراز نکنیم  و قدم به راهی ناروا بر نداریم و هرگز شکم را غیر از لقمه ای که حلال گردانیدی پرنسازیم زیرا خوردن حرام منشأ هر طغیان و عصیان است و موجب سلب حضور قلب در عبادت و عدم توفیق بر اعمال خیر و طاعت است و سبب غلبه ی نفس اماره بر عقل قدسی شود و کشور دین و ایمان را تاراج کند و سرمایه سعادت ابد را نابود گرداند

و تا زبان جز به سخنی که معین کردی نگشائیم و از هر حرفی که نا صوابست مانند دروغ و تهمت و غیبت و فحش و لغو و بیهوده زبان در بندیم

در عملی جز آن چه ما را به ثواب و عطای تو نزدیک سازد رنج بیهوده نکشیم

( و علم) و عملی جز ان چه از عقاب و انتقام تو ما را نگاه دارد فرا نگیریم

 و باز کرم کن وتمام اعمال ما را خالص از شایبه ی ریا بگردان تا طاعت را خاص تو و برای رضا و خشنودی و تقرب به حضرتت بی هیچ شرک و ریا به جای آریم

 و به هبچ کس در طاعت و عبادتت نظر نبسته

 و مراد و مقصودی جز تو نداشته باشیم.
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 87 شهریور 12 توسط مجنون الحسین (ع)
    
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن